• تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ 
بومی سازی 100 درصد مته های حفاری در دستور كار است
مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب اظهار داشت: اين شرکت بومي سازي 100 درصد مته هاي حفاري مورد نياز خود را در دستور کار قرار دارد.
مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب اظهار داشت: اين شرکت بومي سازي 100 درصد مته هاي حفاري مورد نياز خود را در دستور کار قرار دارد.

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب:

بومي سازي 100 درصد مته هاي حفاري در دستور کار است

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب اظهار داشت: اين شرکت بومي سازي 100 درصد مته هاي حفاري مورد نياز خود را در دستور کار قرار دارد.

به گزارش روابط عمومي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، مهندس احمد محمدي روز جمعه دوم آذرماه 1397 در نشست با خبرنگاران در دهمين نمايشگاه تخصصي ساخت داخل تجهيزات صنعت نفت و حفاري خوزستان گفت: مته ها در شمار کالاهاي استراتژيک و پرمصرف بخش حفاري هستند که تا کنون بخشي از آنها با حمايت اين شرکت بومي سازي شد.

وي افزود: با توجه به ظرفيت هاي داخلي بويژه در زمينه نيروي انساني، بومي سازي اقلام مورد نياز صنعت نفت بسيار حياتي است.

مهندس محمدي با تشريح آخرين وضعيت اجراي طرح توسعه 28 مخزن در اين شرکت گفت:  تاکنون 2 پيمانکار اين طرح براي توسعه مخزن آسماري ميدان منصوري و همچنين اهواز2،3و5 مشخص شده اند و به ترتيب برندگان ساير مخازن نيز مشخص مي شوند.

وي با اشاره به اختصاص 4 درصد از اعتبار اين طرح براي هزينه در حوزه مسئوليت هاي اجتماعي تصريح کرد: با اجراي طرح 28 مخزن مردم اطراف تاسيسات نفتي بايد از مزاياي اين طرح ها متنفع بشوند و اين امر بايد در عمل باشد نه در حد حرف و شعار، و مردم بايد با تمام وجود درک کنند که با اجراي اين طرح زندگي و اقتصاد آنها بهبود مي يابد.

مهندس محمدي تاکيد کرد: در بعد توسعه و باز توسعه ميادين، نگهداشت توليد و افزايش سطح توليد و هدف گذاري مدنظر قرار گرفته است.

هيچ گونه محدوديتي براي شرکت هاي داخلي نداريم

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در خصوص توسعه ساخت داخل نيز گفت: توسعه در همه ابعاد بايد پلکاني باشد؛ ساخت کالا و بومي سازي بايد گام به گام صورت پذيرد و شتاب آن نيز منطقي باشدتا اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي و انقلاب دست يابيم.

وي در پايان اظهار داشت: ما بايد به سمت خودکفايي و خود اتکايي حرکت کنيم و ارتباط سازنده و عزتمند با جهان بيرون داشته باشيم.

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.3.6.0