آغاز به كارعملیات اجرایی پروژه‌های جمع‌آوری گازهای مشعل مارون۳، مارون ۶- افتتاح پروژه 23 اردیبهشت 97     1397/03/23