مشخصات عمومی
کد: م م م/0041/97 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: انجام خدمات حراست و نگهباني از اماكن و تأسيسات صنعتي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون (بخشي از تأسيسات و اماكن كوپال) وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شركت بهره‌برداري‌نفت و گاز مارون اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

 شركت بهره برداري نفت و گاز مارون(سهامي خاص)

شركت ملي نفت ايران

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

 فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی)

مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره م م م/0041/97 مربوط به انجام خدمات حراست و نگهباني از اماكن و تأسيسات صنعتي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون (بخشي از تأسيسات و اماكن كوپال)

شركت بهره برداري نفت و گاز مارون در نظر دارد انجام خدمات فوق الذكر را با مشخصات و شرائط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

 

الف - شرح مختصر خدمات :

- انجام خدمات موردنیاز موضوع مناقصه توسط نیروهای با تجربه و مورد تأیید کارفرما به تعداد 38 واحد كاري

- ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج گرديده است.

 

ب -  محل اجراي خدمات و مدت انجام کار:

محل اجراي خدمات در حوزه عملياتي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون و مدت انجام و اجراي خدمات آن 12 مـاه می باشد.

 

ج-  برآورد کارفرما:

برآورد كارفرما جهت انجام و اجرای خدمات فوق بدون درصد سهم و هزینه مدیریت معادل -/ 22.758.791.295 ريال مي باشد.

 

د-  همچنين شرايط مناقصه گران متقاضي:

1- داشتن سابقه كاري مرتبط با موضوع مناقصه

2- داشتن شخصيت حقوقي با ارائه شناسه ملي و كد اقتصادي.

3- ارائه اساسنامه شركت، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات شركت.

-4 داشتن گواهينامه تعيين صلاحيت از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

5- توانايي ارائه تضمين شرکت در مناقصه به مبلغ -/000ر000ر138ر1 ریال و همچنین 10% مبلغ پیمان (در صورت برنده شدن) بعنوان تضمین انجام تعهدات

 6- ارائه يك نسخه تأييد شده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی يا اعضای جامعه حسابداران رسمی

7- ارائه مدارکی دال بر دارا بودن خط مشی ایمنی HSE

8- ارائه «گواهینامه صلاحیت ایمنی» از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط پیمانکار برنده الزامی بوده و امضاء پیمان منوط به ارائه گواهینامه مزبور می باشد.

9- تاییدیه صلاحیت در رشته حراست و نگهبانی از سازمان حراست وزارت نفت

 

هـ- محل، زمان و مهلت دريافت مدارک و اعلام آمادگي مناقصه گران:

از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت می شود حداکثر ظرف 10 روز پس از انتشار آگـهی نوبت دوم، آمادگی خود را بصورت کتبـی همراه با مدارك برابر اصل شده ارائه به آدرس ذيل الذکر اعلام نموده و همزمان نسبت به دريافت مدارك ارزيابي كيفي وفق بند «الف» ماده 16 از آئین نامه اجرایی بند «ج» ماده 12 قانون برگزاري مناقصات اقدام نمايند.

 

ضمناً فرمهای ارزیابی کیفی می بایستی ظرف مدت 14 روز تکمیل و اطلاعات مورد درخواست در قالب يک عدد زونکن مدارک ارزيابي کيفي برابر اصل شده و يك حلقه لوح فشرده تهيه و به آدرس ذیل در مقابل رسید تحویل گردد. بدیهی است کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد به مدارکی که پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه می گردد، ترتیب اثر ندهد. ضمناً پس از بررسی های لازم اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده خواهد شد. حداقل امتیاز قابل قبول برای دعوت به مناقصه 60 می باشد.

ضمناً پس از بررسيهاي لازم اسناد مناقصه از روز چهارشنبه مورخ 17/11/97 به متقاضيان واجد شرايط در قبال واريز مبلغ -/000ر800 ريال به حساب جاري شماره 880100004001115904021117 بانک مرکزی جمهوری اسلامی قابل واریز در  بانك ملي شعبه كوي فدائيان اسلام تحويل مي گردد.

 

نشانی محل اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه، امور حقوقی و قراردادهای شرکت به نشانی:  اهواز- كيلومتر 12 جاده اهواز ماهشهر- نرسيده به پليس راه شركت بهره برداري نفت و گاز مارون. ساختمان شماره يك- اتاق 7- امور حقوقي و قراردادها و مهلت ارائه و تحويل پاكات قيمت به کمیسیون مناقصات تا ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ06/12/97 و گشايش پيشنهادها رأس ساعت30: 10 در روز سه شنبه مورخ 07/12/97 در کمیسیون مناقصات واقع در ساختمان دوطبقه شرکت خواهد بود. ضمناً تاریخهای اعلام شده قطعی نبوده و درصورت هرگونه تغییر، در اسناد مناقصه قید می گردد.

همزمان ارائه گواهی تعیین صلاحیت خدمات موردنظر بمنظور تطبیق با تصویر آن الزامی و ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل لازم و ضروری می باشد.

درصورت عدم تکمیل و ارائه مدارک ارزیابی کیفی درخواست متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 34434068-061 تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی- شركت بهره برداري- نفت و گاز مارون(سهامي خاص)

WWW.NISOC.IR

http://IETS.MPORG.IR

MOGPC.NISOC.IR

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/10/17 مهلت دریافت اسناد: 1397/11/02
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/12/06 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/12/07
تاریخ انقضاء: 1436/10/19
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.3.6.0