مشخصات عمومی
کد: 13/م خ/97 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: ترانسفورماتور روغني وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شركت بهره‌برداري‌نفت و گاز مارون اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي

شماره مناقصه عمومي: 13/ م خ /97

شماره تقاضا: 9700014-48 

شرح تقاضا: ترانسفورماتور روغني

 

 

فرم شماره يك

مخصوص درج آگهي

 

!

 

شركت ملي نفت ايران

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

شركت بهره برداري نفت و گاز مارون (سهامي خاص)

بسمه تعالي

 

شركت بهره برداري نفت و گاز مارون در نظر دارد كالاي مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي تهيه نمايد.  لذا از توليدكنندگان وتامين كنندگاني كه داراي شناسه ملي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني مي باشند و داراي توانايي و تجربه لازم در اين زمينه بوده وتوان ارائه تضمين شركت در مناقصه را
داشته باشند دعوت بعمل مي آيد كه آمادگي كتبي خود را همراه با مدارك ، جهت ارزيابي توانايي و بررسي صلاحيت در ارتباط با موضوع مناقصه، به نشاني زير ارسال / تسليم نمايند.

با توجه به فرآيند مناقصه و لزوم توان سنجي و بررسي صلاحيت شركت هايي كه اعلام آمادگي مي نمايند، پس از بررسي ، مدارك مناقصه براي شركتهاي واجد شرايط ارسال خواهد شد .

  1. مبلغ برآورد مناقصه:   000ر000ر000ر12 ريال
  2. نوع و مبلغ تضمين: ضمانتنامه معتبر بانكي يا چك تضمين شده بانكي به مبلغ 000ر000ر600 ريال
  3. مهلت تقاضاي شركت در مناقصه و ارايه مدارك ارزيابي : 17 /10 / 1397

 آدرس : اهواز- منطقه برومي- كيلومتر 12 جاده اهواز/ سربندر- نرسيده به پليس راه - شركت بهره برداري نفت و گاز مارون ساختمان شماره دو اتاق 34-اداره تداركات و امور كالا-تلفن : 06134188665 فكس : 06134434067

  1. تاريخ ارسال/تحويل اوراق و اسناد مناقصه به مناقصه گران: 13 / 11 / 1397
  2. آخرين مهلت ارسال پيشنهادات فني/مالي/ضمانت نامه شركت در مناقصه: 12 / 12 / 1397

6-  تاريخ و محل گشايش پاكات فني و بررسي ضمانت نامه شركت در مناقصه : 14/ 12 / 1397  كميسيون مناقصات

7-  تاريخ و محل گشايش پاكات مالي: متعاقباً اعلام خواهد شد.

8-  زمان تحويل كالا : 60 روزه

نكته : هزينه درج آگهي در جرايد از برنده مناقصه كسر خواهد شد.

تعداد

واحد

شرح كالا

قلم

01

 

NO

 

OIL IMMERSED POWER TRANSFORMER 4 MVA

RATED POWER ONAN: 4 MVA

NOMINAL PRIMARY VOLTAGE , PHASE TO PHASE: 33 KV

NOMINAL SECONDRY VOLTAGE , PHASE TO PHASE: 3.3 KV

REQUIRED SHORT CIRCUIT  IMPEDANCE : 6.57%

 WINDING CONNECTION SYMBOL: dYn11

 

 

 

 

**شرط اجراي استاندارد هاي IPS  و IEC الزامي مي باشد.

 

01

 

 

براي دريافت اطلاعات تكميلي به سايت هاي ذيل مراجعه شود.

آدرس سايت :                                                                                                                                                                             http://mogpc.nisoc.ir

http://iets.mporg.ir

روابط عمومي شركت بهره‌برداري نفت و گاز مارون

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/09/24 مهلت دریافت اسناد: 1397/10/17
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/12/12 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/12/14
تاریخ انقضاء: 1397/12/28
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.3.6.0