مشخصات عمومی
کد: م م م/0032/97 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: تعميرات عمومي جاده هاي دسترسي به چاههاي شرق مارون در سال 97 وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شركت بهره‌برداري‌نفت و گاز مارون اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

 شركت بهره برداري نفت و گاز مارون(سهامي خاص)

 

شركت ملي نفت ايران

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

 

 فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده)

 

مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره م م م/0032/97 مربوط به تعميرات عمومي جاده هاي دسترسي به چاههاي شرق مارون در سال 97 شركت بهره برداري نفت و گاز مارون در نظر دارد انجام پروژه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

 

الف- شرح مختصر پروژه :

- عمليات خاكي با دست، عمليات خاكي با ماشين به مقدار تقريبي2150 متر مكعب

- عمليات بنايي با سنگ لاشه و ملات ماسه و سيمان به مقدار تقريبي 400متر مكعب

- تهيه وسايل و قالب بندي در پي ها و تهيه وسايل و قالب بندي تابليه پلهاي با دهانه حداكثر تا ارتفاع 5 متر از نوع دال ساده به مقدار تقريبي 160 متر مربع

- تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميلگرد آجدار تا قطر 18 ميليمتر به مقدار تقريبي 7000 كيلو گرم

- تهیه و اجرای بتن، با 150كيلوگرم سيمان در متر مكعب  و با مقاومت فشاري تا 25 مگاپاسكال به مقدار تقریبی 230 مترمكعب

- تهيه مصالح اساس از مصالح رودخانه اي و زير اساس، بارگيري و حمل تا فاصله يك كيلومتري معدن و بار اندازي به مقدار تقریبی 10000 مترمكعب

- تهيه مصالح و اجراي اندود نفوذي (پريمكت) با قير محلول و قير امولسيون SS آنيونيك  با حداقل قير باقيمانده 57 درصد در آزمايش تقطير به مقدار تقريبي 10000 كيلو گرم

- تهيه و اجراي بتن آسفالتي با سنگ شكسته از مصالح رودخانه اي و قير مناسب از رده عملكرد (PG) براي قشر آستر (بيندر) و قشر رويه (توپكا) به مقدار تقریبی 25000 مترمربع

- تهيه مصالح و خط كشي منقطع و متناوب به عرض 12 سانتيمتر، با رنگ سرد ترافيكي همراه با گلاسبيدبا دوام 12 ماهه به مقدار تقریبی 20000 مترمربع

 

  • - ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج گرديده است.

 

ب - محل اجراي پروژه و مدت انجام کار:

محل اجراي خدمات حوزه جغرافيايي شركت بهره برداري نفت وگاز مارون و مدت اجراي پروژه 300 روز و دوره نگهداري به مدت 150 روز مي باشد.

ج- برآورد کارفرما:

برآورد كارفرما براي اجراي پروژه فوق معادل مبلغ -/624ر230ر801ر11 ريال مي باشد.

 

د- شرايط مناقصه گران متقاضي:

1- داشتن سابقه كاري مرتبط با موضوع مناقصه، تجهيزات و امكانات و تخصص لازم و توانايي انجام كار مطابق استانداردهاي رايج در صنعت نفت.

2- داشتن شخصيت حقوقي با ارائه شناسه ملي و كد اقتصادي.

3- ارائه اساسنامه شركت، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات شركت.

-4 داشتن رتبه 5 گواهي صلاحيت پيمانكاري در رشته راه و ترابري.

5- توانائي ارائه ضمانتنامه شركت در مناقصه به ميزان-/000ر500ر590 ريال و در صورت برنده شدن تهيه ضمانتنامه انجام تعهدات به ميزان %5 مبلغ پيشنهادي.

6- ارائه مدارکی دال بر دارا بودن خط مشی ایمنی( HSE)

7- ارائه «گواهینامه صلاحیت ایمنی» از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی بوده و امضاء پیمان منوط به ارائه گواهینامه مزبور می باشد.

 

هـ- محل، زمان و مهلت دريافت مدارک و اعلام آمادگي مناقصه گران:

از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت می شود حداکثر ظرف 10 روز پس از انتشار آگـهی نوبت دوم، آمادگی خود را بصورت کتبـی همراه با مدارك برابر اصل شده به آدرس ذيل الذکر اعلام نموده و اقدام نمايند.

ضمناً پس از بررسی های لازم اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده خواهد شد.

ضمناً پس از بررسيهاي لازم اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ 20/08/97 به متقاضيان واجد شرايط در قبال واريز مبلغ -/000ر800 ريال به شماره حساب شبا 880100004001115904021117IR بانك مركزي جمهوري اسلامي تحويل مي گردد.

نشانی محل اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه، امور حقوقی و قراردادهای شرکت به نشانی:  اهواز- كيلومتر 12 جاده اهواز ماهشهر- نرسيده به پليس راه شركت بهره برداري نفت و گاز مارون ساختمان شماره 1 اتاق 7 و مهلت ارائه و تحويل پاكات قيمت به کمیسیون مناقصات تا ساعت 12:00 روز دوشنبه 05/09/97 و گشايش پيشنهادها رأس ساعت 30: 11 روز سه شنبه مورخ 06/09/97 در کمیسیون مناقصات واقع در ساختمان دوطبقه خواهد بود. ضمناً تاریخهای اعلام شده قطعی نبوده و درصورت هرگونه تغییر، در اسناد مناقصه قید می گردد.

همزمان با ارائه تقاضاي شركت در مناقصه ارائه اصل و يا برابر اصل گواهی نامه تعیین صلاحیت پيمانكاري در رشته مورد نظر و آگهي تغييرات معتبر به منظور تطبیق با تصویر آن الزامی بوده  و ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل لازم و ضروری می باشد.

درصورت عدم تکمیل و ارائه مدارک ارزیابی کیفی درخواست متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 34434068-061 تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی- شركت بهره برداري نفت و گاز مارون(سهامي خاص)

WWW.NISOC.IR

WWW.IETS.MPORG.IR

MOGPC.NISOC.IR

 

 

 

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/08/12 مهلت دریافت اسناد: 1397/08/23
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/09/05 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/09/06
تاریخ انقضاء: 1433/08/12
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.3.6.0