فرم پرسش نامه ارزیابی سازندگان کالا

    مزایده و مناقصه مدیریت تدارکات و امور کالا
    کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
    08-38-0030195SWEPT BEND مناقصه دو مرحله ای 1402/02/311402/04/111402/03/141402/03/28مشاهده اطلاعات کامل
    08-38-09-0030243TUBING HEAD SPOOL مناقصه دو مرحله ای 1402/03/021402/04/131402/03/161402/03/30مشاهده اطلاعات کامل
    08-38-0030280DOWN HOLE مناقصه دو مرحله ای 1402/02/311402/04/111402/03/141402/03/28مشاهده اطلاعات کامل
    08-38-9930022SPACER SPOOL مناقصه دو مرحله ای 1402/03/021402/04/131402/03/161402/03/30مشاهده اطلاعات کامل
    08-38-0130233PARTS FOR SECURITY DRESSER CUSTOM HOLE OPENER مناقصه دو مرحله ای 1402/03/021402/04/131402/03/161402/03/30مشاهده اطلاعات کامل
    08-38-0030321اقلام حفاري مناقصه دو مرحله ای 1402/02/311402/04/111402/03/141402/03/28مشاهده اطلاعات کامل
    08-38-0030195اقلام حفاري مناقصه دو مرحله ای 1402/02/311402/04/111402/03/141402/03/28مشاهده اطلاعات کامل
    08-38-0130291گيت ولو مناقصه دو مرحله ای 1402/02/311402/04/111402/03/141402/03/28مشاهده اطلاعات کامل
    08-21-0130300افزايه اسيدي ويژه اسيدکاري لوله مغزي مناقصه دو مرحله ای 1402/03/131402/04/251402/03/271402/04/10مشاهده اطلاعات کامل
    08-38-85-0130110نشت بند مناقصه دو مرحله ای 1402/03/171402/04/271402/03/311402/04/14مشاهده اطلاعات کامل
    08-21-0130192پکيج افزايه اسيدي ويژه اسيدکاري گسترده مناقصه دو مرحله ای 1402/03/131402/04/251402/03/271402/04/10مشاهده اطلاعات کامل
    31-32-01802-53-001LINE PIPE مناقصه دو مرحله ای 1402/03/091402/04/201402/03/231402/04/06مشاهده اطلاعات کامل
    31-32-01804-40-001تجهيزات سرچاهي مناقصه دو مرحله ای 1402/03/091402/04/201402/03/231402/04/06مشاهده اطلاعات کامل
    31-32-99206-53-002LINE PIPE مناقصه دو مرحله ای 1402/03/091402/04/201402/03/231402/04/06مشاهده اطلاعات کامل
    08-38-07-0130104LF "MATIN DECKER" WEIGHT مناقصه دو مرحله ای 1402/03/091402/04/201402/03/231402/04/06مشاهده اطلاعات کامل
    08-38-03-9730077P/F "HYDRIL" BLOWOUT PREVENTERS TYPE "GK" مناقصه دو مرحله ای 1402/03/091402/04/201402/03/231402/04/06مشاهده اطلاعات کامل
    08-380130103 P/F "HALLIBURTON مناقصه دو مرحله ای 1402/03/091402/04/201402/03/231402/04/06مشاهده اطلاعات کامل
    08-38-10-0130042رشته تکميلي مناقصه دو مرحله ای 1402/03/021402/04/131402/03/161402/03/30مشاهده اطلاعات کامل
    02-30-60-0150818لوازم ابزار دقيق مناقصه دو مرحله ای 1402/03/091402/04/201402/03/231402/04/06مشاهده اطلاعات کامل
    31-98814-40-005SURFACE SAFETY VALVE مناقصه دو مرحله ای 1402/02/311402/04/111402/03/141402/03/28مشاهده اطلاعات کامل
    < >
       آرشيو
    گروه دورانV6.0.5.0