فرم پرسش نامه ارزیابی سازندگان کالا

    مزایده و مناقصه مدیریت تدارکات و امور کالا
    کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
    08-38-9930358فلنج مناقصه دو مرحله ای 1400/06/181400/11/111400/07/011400/08/10مشاهده اطلاعات کامل
    08-21-9830016پودر هایدنس مناقصه دو مرحله ای 1400/06/171400/10/201400/06/311400/07/19مشاهده اطلاعات کامل
    08-21-0030261پایپ لاکس مناقصه دو مرحله ای 1400/06/091400/10/201400/06/231400/07/19مشاهده اطلاعات کامل
    08-21-0030264FLC مناقصه دو مرحله ای 1400/06/091400/11/181400/06/231400/08/17مشاهده اطلاعات کامل
    08-21-0030061باریت مناقصه دو مرحله ای 1400/06/091400/10/201400/06/231400/07/19مشاهده اطلاعات کامل
    08-21-0030150لایمستون مناقصه دو مرحله ای 1400/06/091400/10/201400/06/231400/07/19مشاهده اطلاعات کامل
    08-21-9730063اکسی پلیمر مناقصه دو مرحله ای 1400/06/101400/10/201400/06/241400/07/19مشاهده اطلاعات کامل
    08-21-89-0030151آهک گل حفاری مناقصه دو مرحله ای 1400/06/011400/10/201400/06/151400/07/19مشاهده اطلاعات کامل
    08-21-89-0030146F.L.C مناقصه دو مرحله ای 1400/06/011400/10/201400/06/151400/07/19مشاهده اطلاعات کامل
    01-31-18-9650038قطعات یدکی کمنز مناقصه دو مرحله ای 1400/06/041400/10/201400/06/181400/07/19مشاهده اطلاعات کامل
    08-21-89-0030072میکا متوسط مناقصه دو مرحله ای 1400/06/011400/10/201400/06/151400/07/19مشاهده اطلاعات کامل
    01-31-14-0036153قطعات یدکی کوماتسو مناقصه دو مرحله ای 1400/06/041400/10/201400/06/181400/07/19مشاهده اطلاعات کامل
    08-21-89-0030164F.L.C مناقصه دو مرحله ای 1400/06/041400/10/201400/06/181400/07/19مشاهده اطلاعات کامل
    08-21-89-0030160میلگارد مناقصه دو مرحله ای 1400/06/041400/10/201400/06/181400/07/19مشاهده اطلاعات کامل
    08-21-89-9930317نیتروژن مایع مناقصه دو مرحله ای 1400/06/041400/10/201400/06/181400/07/19مشاهده اطلاعات کامل
    08-21-89-0030090فایبر لاک مناقصه دو مرحله ای 1400/06/041400/10/201400/06/181400/07/19مشاهده اطلاعات کامل
    08-21-89-0030089پوست گردو مناقصه دو مرحله ای 1400/06/041400/10/201400/06/181400/07/19مشاهده اطلاعات کامل
    08-21-89-0030259ضد خوردگی مناقصه دو مرحله ای 1400/06/041400/10/201400/06/181400/07/19مشاهده اطلاعات کامل
    08-21-89-0030257کلسیم بروماید مناقصه دو مرحله ای 1400/06/041400/10/201400/06/181400/07/19مشاهده اطلاعات کامل
    02-30-59-9650002لوازم ابزار دقیق مناقصه دو مرحله ای 1400/06/071400/10/111400/06/211400/07/05مشاهده اطلاعات کامل
    < >
       آرشيو
    گروه دورانV6.0.5.0