پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مناقصه و مزايده
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0002مربوط به تهیه و تامین 3 دستگاه خودرو آمبولانس با تجهیزات کامل پزشکی کولردار 24 ساعته با دو راننده جديد! یک مرحله ای 1398/04/241398/05/061398/05/051398/05/05مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0049مربوط به انجام خدمات خودرویی (هدایت) 129 نفر راننده سبک روزکار مورد نیاز عملیات ترابری سبک مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید جديد! یک مرحله ای 1398/04/241398/05/061398/05/051398/05/05مشاهده اطلاعات کامل
م م/ 0019/ 98مربوط به تکمیل جاده و محل چاه غرب 189 شمال ذیلایی (پسماند) جديد! یک مرحله ای 1398/04/251398/05/281398/05/071398/05/27مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0075مربوط به انجام خدمات حراست و نگهبانی از پستهای اماکن و مجتمع فرهنگی ورزشی امام رضا (ع) جديد! یک مرحله ای 1398/04/251398/05/061398/05/051398/05/05مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0040مربوط به استفاده از خدمات ارکان ثالث جهت تامین نیازهای خدماتی اداره کل حفاری جديد! مناقصه 1398/04/251398/05/061398/05/051398/05/05مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0077مربوط به انجام خدمات حراست و نگهبانی از ÷ستهای مهندسی و ساختمان جديد! یک مرحله ای 1398/04/231398/05/051398/05/021398/05/02مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0078مربوط به پروژه مشاور و خدمات نیروی انسانی بصورت حجمی جديد! دو مرحله ای 1398/04/231398/05/051398/05/021398/05/02مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0079مربوط به احداث جاده و محل چاه لیشتر 017 جنوب گچساران یک مرحله ای 1398/04/231398/05/201398/05/051398/05/19مشاهده اطلاعات کامل
م م/ ۰۰۹۲/۹۸ مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب ۱/۰۶۲ جنوب گچساران یک مرحله ای 1398/04/251398/05/201398/05/051398/05/19مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0084مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 050 جنوب مارون یک مرحله ای 1398/04/251398/05/201398/05/051398/05/19مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0085مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 074 جنوب ذیلایی یک مرحله ای 1398/04/181398/04/261398/04/251398/04/25مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0061مربوط به احداث جاده و محل چاه لیشتر 091 گچساران یک مرحله ای 1398/04/241398/05/141398/04/301398/05/13مشاهده اطلاعات کامل
م م 98/0081مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 1/112 جنوب ج مارون یک مرحله ای 1398/04/241398/05/141398/05/011398/05/13مشاهده اطلاعات کامل
م م/ 0336/ 97 ت 1مربوط به انجام خدمات کارشناس و آزمایشگر زمین شناسی بر روی دکلهای حفاری مورد نیاز معاونت زمین شناسی گسترشی یک مرحله ای 1398/04/161398/04/271398/04/261398/04/26مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0062مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 462 جنوب مارون یک مرحله ای 1398/04/251398/05/141398/05/011398/05/13مشاهده اطلاعات کامل
م م /98/0059مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 476 شمال مارون یک مرحله ای 1398/04/251398/05/141398/05/011398/05/13مشاهده اطلاعات کامل
م م/ 0022/ 98مربوط به انجام خدمات نگهداری از تاسیسات و سیستم تهویه مهمانسرای 90 اتاقه نفت در کوی فدائیان اسلام یک مرحله ای 1398/04/121398/04/231398/04/221398/04/22مشاهده اطلاعات کامل
م م/ 0039/ 98مربوط به مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 40 بی بی حکیمه یک مرحله ای 1398/04/151398/05/071398/04/191398/05/06مشاهده اطلاعات کامل
م م/ 0069/ 98مربوط به احداث جاده و محل چاه لیشتر 021 جنوب گچساران یک مرحله ای 1398/04/101398/04/311398/04/181398/04/30مشاهده اطلاعات کامل
م م 98/0073مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب178 شمال مارون یک مرحله ای 1398/04/181398/05/141398/04/291398/05/13مشاهده اطلاعات کامل
م م/ 0074/ 98مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 186 شمال گچساران یک مرحله ای 1398/04/181398/05/141398/04/291398/05/13مشاهده اطلاعات کامل
م م/ 0070/ 98مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 192 جنوب (ب) گچساران یک مرحله ای 1398/04/121398/05/071398/04/221398/05/06مشاهده اطلاعات کامل
م م/ 0037/ 98مربوط به بهینه سازی سیستم اعلان و اطفاء حریق توربین خانه و اتاق برق تلمبه خانه گوره الف یک مرحله ای 1398/04/111398/04/231398/04/221398/04/22مشاهده اطلاعات کامل
م م/ 0072/ 98مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 086 جنوب مارون یک مرحله ای 1398/04/121398/05/071398/04/231398/05/06مشاهده اطلاعات کامل
م م/ 0026/ 98مربوط به انجام خدمات تعمیرات تهویه و تبرید اماکن و تأسیسات ناحیه مرکزی در اهواز یک مرحله ای 1398/04/111398/04/231398/04/221398/04/22مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
   آرشيو

V5.3.6.0