مناقصه و مزايده
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
م م/99/0280مربوط به احداث 4523 متر خط لوله 4 اینچ نفت از چاه موقعیت شرق 017 شمال (چاه 5) تا نقطه A خط لوله چاه 3 پر سیاه مناقصه یک مرحله ای 1400/02/201400/03/101400/02/281400/03/09مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0015مربوط به مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 13 کوپال مناقصه یک مرحله ای 1400/02/201400/03/101400/02/291400/03/09مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0011مربوط به مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 13 منصوری مناقصه یک مرحله ای 1400/02/191400/03/101400/02/281400/03/09مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0021مربوط به مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 11 قلعه نار مناقصه یک مرحله ای 1400/02/201400/03/101400/02/291400/03/09مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0022مربوط به مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 33 کوپال مناقصه یک مرحله ای 1400/02/201400/03/101400/02/291400/03/09مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0020مربوط به انجام خدمات فنی و غیر فنی مورد نیاز خدمات پشتیبانی طرح های نفت و گاز مناقصه یک مرحله ای 1400/02/251400/03/101400/02/291400/03/09مشاهده اطلاعات کامل
م م/99/0252مربوط به مرمت و بهسازي جاده و محوطه چاه 325 گچساران مناقصه یک مرحله ای 1400/02/041400/02/271400/02/131400/02/26مشاهده اطلاعات کامل
م م/99/0245مربوط به مرمت و بهسازي جاده و محوطه چاه 161 گچساران مناقصه یک مرحله ای 1400/02/041400/02/271400/02/131400/02/26مشاهده اطلاعات کامل
م م/99/0208مربوط به انتخاب بازرس شخص ثالث جهت انجام خدمات بازرسي حين ساخت و بازرسي نهايي کالاهاي خريداري شده تدارکات و امور کالاي ستاد مناقصه یک مرحله ای 1400/02/111400/03/031400/02/181400/03/02مشاهده اطلاعات کامل
م م/ 0005/ 98 ت 2مربوط به استفاده از خدمات آزمايشگاهي جهت آناليز مغزه هاي نفت و گاز ميادين شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران تحت پوشش شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب مناقصه یک مرحله ای 1400/01/241400/03/101400/01/301400/03/09مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
   آرشيو
گروه دورانV6.0.5.0