مشخصات عمومی
مربوط به تامین افسر ایمنی جهت دکلهای تعمیراتی کارگاهی لوله مغزی سیار و پمپ تراکهای مدیریت تعمیر تکمیل و خدمات فنی چاهها
م م/00/0050
مناقصه یک مرحله ای
شرکت نفت
مرحله تحويل اسناد
نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه کارون مورخ 1400/07/24 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه کارون مورخ 1400/07/25
قوانین
1400/07/21
1400/08/01
1400/08/11
1400/08/12
1400/08/12
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V6.0.5.0