مشخصات عمومی
مربوط به انجام خدمات خودرویی (هدایت) 122 نفر راننده سبک بصورت روزکار مورد نیاز عملیات ترابری و پشتیبانی تولید
م م/00/0033
مناقصه یک مرحله ای
شرکت نفت
مرحله تحويل اسناد
نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه همدلی مورخ 1400/07/20 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه همدلی مورخ 1400/07/21
قوانین
1400/07/24
1400/08/05
1400/09/21
1400/09/22
1400/09/22
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V6.0.5.0