مشخصات عمومی
مربوط به برگزاری مناقصه مربوط به تهیه و تامین 61 دستگاه خودروی استیجاری پژو سمند و پارس بصورت 12 ساعته با یک راننده و 16 و 24 ساعته با دو راننده مورد نیاز عملیات ترابری سبک مدیریت عملیات ترابری و پشتی
م م/00/0053
مناقصه یک مرحله ای
شرکت نفت
مرحله تحويل اسناد
نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه ابتکار مورخ 1400/05/10 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه ابتکار مورخ 1400/05/11
قوانین
1400/05/09
1400/05/16
1400/06/21
1400/06/22
1400/06/22
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V6.0.5.0