مشخصات عمومی
مربوط به انجام خدمات پست، نقشه کشی، کنترل فرم های اداری و خدمات چاپ و تکثیر
م م/00/0039
مناقصه یک مرحله ای
شرکت نفت
مرحله تحويل اسناد
نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه بشارت نو مورخ 1400/05/05 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه بشارت نو مورخ 1400/05/06
قوانین
1400/05/06
1400/05/18
1400/05/31
1400/06/01
1400/06/01
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V6.0.5.0