مشخصات عمومی
مربوط به انجام کلیه ی خدمات نیروی انسانی در عملیات کالای آغاجاری
م م/99/0155
مناقصه یک مرحله ای
شرکت نفت
مرحله تحويل اسناد
نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه قدس مورخ 1400/05/03 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه قدس مورخ 1400/05/04
قوانین
1400/05/06
1400/05/11
1400/05/24
1400/05/25
1400/05/25
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V6.0.5.0