مشخصات عمومی
مربوط به خدمات تعمیرات تهویه و تبرید شهرک نفت
م م/00/0026
مناقصه یک مرحله ای
شرکت نفت
مرحله تحويل اسناد
نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه اسکناس مورخ 1400/05/04 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه اسکناس مورخ 1400/05/05
قوانین
1400/05/04
1400/05/13
1400/05/24
1400/05/25
1400/05/25
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V6.0.5.0