مشخصات عمومی
مربوط به انجام خدمات تهیه طبخ سرو و توزیع دو وعده غذا (ناهار و شام) جهت اعضا و همچنین خدمات تهیه و تامین یک وعده غذای گرم (ناهار) جهت کارکنان در مجتمع فرهنگی/ ورزشی باشگاه شهرک نفت
م م/99/0286
مناقصه یک مرحله ای
شرکت نفت
مرحله تحويل اسناد
نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه اتحاد ملت مورخ 1400/05/02 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه اتحاد ملت مورخ 1400/05/03
قوانین
1400/04/29
1400/05/09
1400/06/23
1400/06/24
1400/06/24
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V6.0.5.0