مشخصات عمومی
مربوط به انجام خدمات امور آبدارخانه های خرمکوشک و ادارات اطراف در منطقه اهواز
م م/00/0024
مناقصه یک مرحله ای
شرکت نفت
مرحله تحويل اسناد
نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه اقتصاد پویا مورخ 1400/04/29 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه اقتصاد پویا مورخ 1400/05/02
قوانین
1400/05/02
1400/05/11
1400/05/24
1400/05/25
1400/05/25
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V6.0.5.0