مشخصات عمومی
مربوط به تعمیرات اساسی 3 دستگاه پاور توربین (مجموعه شماره 5 ماشین آلات پروژه 99208) شامل پاور توربین کوپر بسمر 700CS پاور توربین کلارک تزریق گاز سیاهمکان و پاور توربین GEC بازگردانی پازنان آغاجاری
م م/00/0085
مناقصه یک مرحله ای
شرکت نفت
مرحله تحويل اسناد
نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه پیشرو مورخ 1400/04/28 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه پیشرو مورخ 1400/04/29
قوانین
1400/04/31
1400/05/06
1400/06/28
1400/06/29
1400/06/29
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V6.0.5.0