مشخصات عمومی
مربوط به استفاده از خدمات ارکان ثالث جهت انجام بخشی از خدمات پشتیبانی طرح های راه و ساختمان و طرح های نگهداشت و افزایش تولید
م م/00/0040
مناقصه یک مرحله ای
شرکت نفت
مرحله تحويل اسناد
نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه شرق مورخ 1400/04/28 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه شرق مورخ 1400/04/29
قوانین
1400/05/02
1400/05/09
1400/06/30
1400/06/31
1400/06/31
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V6.0.5.0