مشخصات عمومی
مربوط به انجام کليه ي خدمات نيروي انساني در مديريت تدارکات و امور کالاي اهواز
م م/99/0153
یک مرحله ای
شرکت نفت
مرحله تحويل اسناد
نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه صاحب قلم مورخ17/12/99 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه صاحب قلم مورخ 18/12/99
قوانین
1399/12/18
1399/12/28
1399/12/28
1399/12/28
1399/12/29
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V5.7.4.0