مشخصات عمومی
مربوط به انجام خدمات تهيه طبخ و سرو يک وعده غذاي گرم جهت کارکنان واحدهاي عملياتي مديريت تعمير تکميل وخدمات فني چاهها واقع در برومي
م م/99/0129
یک مرحله ای
شرکت نفت
مرحله تحويل اسناد
نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه اخبار صنعت مورخ17/12/99 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه اخبار صنعت مورخ 18/12/99
قوانین
1399/12/14
1399/12/20
1400/01/14
1400/01/15
1400/01/15
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V5.7.4.0