مشخصات عمومی
مربوط به خدمات پشتیبانی فنی و نگهداری شبکه رایانه ای و ارتباطات داده ای
م م/99/0189
یک مرحله ای
شرکت نفت
مرحله تحويل اسناد
نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه اعتماد مورخ17/12/99 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه اعتماد مورخ 18/12/99
قوانین
1399/12/13
1399/12/19
1400/01/15
1400/01/16
1400/01/16
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V5.7.4.0