مشخصات عمومی
مربوط به تهیه و تامین و حمل و توزیع یخ کلیه ادارات و کارخانجات شرکت ملی نفت مناطق نفتخیز جنوب در منطقه اهواز
م م/99/0229
یک مرحله ای
شرکت نفت
مرحله تحويل اسناد
نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه کارون مورخ 1400/01/18 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه کارون مورخ 1400/01/21
قوانین
1399/12/16
1399/12/26
1400/01/22
1400/01/23
1400/01/23
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V5.7.4.0