مشخصات عمومی
مربوط به تهیه و تامین 2 دستگاه خودرو آمبولانس با تجهیزات کامل پزشکی کولردار بصورت 24 ساعته با دو راننده مورد نیاز عملیات ترابری سبک مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید
م م/99/0187
یک مرحله ای
شرکت نفت
مرحله تحويل اسناد
نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه امین مورخ13/12/99 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه امین مورخ 16/12/99
قوانین
1399/12/12
1399/12/25
1400/01/22
1400/01/23
1400/01/23
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V5.7.4.0