مشخصات عمومی
مربوط به تهیه و تامین 8 دستگاه اتوبوس کولردار ولوو B9 مدل 90 یا اسکانیا 93 و به بالا بصورت 12 ساعته با راننده جهت ایاب و ذهاب کارکنان نوبتکار کارخانجات شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون مورد نیاز مدیری
م م/99/0230
یک مرحله ای
شرکت نفت
مرحله تحويل اسناد
قطعیت این آگهی منوط به چاپ آن در روزنامه های کثیر الانتشار استانی/کشوری میباشد که متعاقبا از طریق همین تارنما اعلام میگردد بدیهی است کلیه تاریخ های مذکور در خصوص این آگهی تا قبل از چاپ آن در روزنامه تقریبی بوده و بعد از چاپ روزنامه ی فرآخوان تاریخ های قطعی اعلام می گردد
قوانین
1399/12/06
1399/12/16
1399/12/16
1399/12/16
1399/12/17
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V5.7.4.0