مشخصات عمومی
مربوط به خدمات هرس چمن و حصار سبز (مورد و شمشاد) منازل و هرس سنگین درختان شهرک نفت و نگارستان
م م/99/0180
یک مرحله ای
شرکت نفت
مرحله تحويل اسناد
نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه راوی ملت مورخ 04/12/99 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه راوی ملت مورخ 05/12/99
قوانین
1399/12/02
1399/12/12
1400/01/15
1400/01/16
1400/01/16
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V5.7.4.0