مشخصات عمومی
مربوط به پروژه نصب تفکیک گر جدید در مجموعه تفکیک و تقویت فشار گلخاری 3 جهت اتصال موقعیت غرب 042 شمال گلخاری
ت1/م م/0151/99
یک مرحله ای
شرکت نفت
مرحله تحويل اسناد
نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه جهان صنعت مورخ 03/12/99 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه جهان صنعت مورخ 04/12/99
قوانین
1399/12/03
1399/12/06
1399/12/17
1399/12/18
1399/12/18
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V5.7.4.0