مشخصات عمومی
مربوط به خدمات هرس چمن و حصار سبز منازل سازمانی و هرس درختان سنگین منازل و ادارات کوی فدائیان اسلام خرمکوشک کارون و کوت عبدالله در منطقه اهواز
م م/99/0194
یک مرحله ای
شرکت نفت
مرحله تحويل اسناد
نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه اتحاد ملت مورخ 29/۱۱/۹۹ نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه اتحاد ملت مورخ 30/۱۱/۹۹
قوانین
1399/12/02
1399/12/13
1399/12/24
1399/12/25
1399/12/25
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V5.7.4.0