مزایده مناقصه - شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
1401/0045انجام خدمات نگهبانی و حراست از 11 پست صنعتی در منطقه شوش و شاوور مناقصه یک مرحله ای 1401/12/081402/01/111401/12/091401/12/20مشاهده اطلاعات کامل
1401/0056انجام خدمات نگهبانی و حراست از 21 پست در منطقه لالی،عنبر مناقصه یک مرحله ای 1401/12/131402/01/151401/12/141401/12/23مشاهده اطلاعات کامل
1401/0057انجام خدمات نگهبانی و حراست از 23 پست صنعتی در منطقه نفت سفید مناقصه یک مرحله ای 1401/12/141402/01/151401/12/151401/12/24مشاهده اطلاعات کامل
1401/0050انجام خدمات نگهبانی و حراست از 17 پست صنعتی و غیرصنعتی در محور بی بیان مناقصه یک مرحله ای 1401/12/141402/01/151401/12/151401/12/24مشاهده اطلاعات کامل
1401/0049انجام خدمات نگهبانی و حراست از 16 پست غیرصنعتی در محور باغ ملی مناقصه یک مرحله ای 1401/12/141402/01/151401/12/151401/12/24مشاهده اطلاعات کامل
1401/0047انجام خدمات نگهبانی و حراست از 17 پست صنعتی در منطقه قلعه نار،کبود و بالارود مناقصه یک مرحله ای 1401/12/141402/01/151401/12/151401/12/24مشاهده اطلاعات کامل
1401/0048انجام خدمات نگهبانی و حراست از 16 پست صنعتی در منطقه هفت شهیدان/ذیلایی مناقصه یک مرحله ای 1401/12/141402/01/101401/12/151401/12/24مشاهده اطلاعات کامل
1401/0051انجام خدمات نگهبانی و حراست از 17 پست غیرصنعتی و 6 نفر 3نوبت کار محور هشت بنگله مناقصه یک مرحله ای 1401/12/211402/01/161401/12/221402/01/05مشاهده اطلاعات کامل
4010274خریدUPS جهت واحد نمکزدایی هفت شهیدان مناقصه یک مرحله ای 1401/12/241402/02/101401/12/251402/01/16مشاهده اطلاعات کامل
1401/0046انجام خدمات نگهبانی و حراست از 13 پست صنعتی در منطقه هفتکل مناقصه یک مرحله ای 1401/12/211402/01/161401/12/221402/01/05مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو
گروه دورانV6.0.5.0