پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مناقصه و مزايده
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0196مربوط به انجام خدمات ترافيک وکنترل وسايل نقليه (عبور و مرور) و اسکورت محصولات ترافيکي (14) نفر بصورت 2 نوبت 12 ساعته و (3) نفر بازبين اپراتور GPS بصورت روزکار (جمعا به تعداد 17 نفر ) مورد نياز اداره ت جديد! یک مرحله ای 1398/09/131398/09/241398/09/231398/09/23مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0184مربوط به انجام مناقصه آينده پيمان نيروي انساني خدمات پشتيباني جديد! یک مرحله ای 1398/09/131398/09/241398/09/231398/09/23مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0199مربوط به تعمير اساسي تجهيزات واحدهاي بهره برداري ونمکزدايي ناحيه مارون در شش ماهه اول سال 97 جديد! یک مرحله ای 1398/09/131398/09/211398/09/201398/09/20مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0175مربوط به انجام خدمات تغذيه اطلاعات ورودي سيستمها، خدمات اپروتوري دستگاههاي کامپيوتري و خدمات حمل و جابجايي تجهيزات رايانه اي معاونت فناوري اطلاعات جديد! یک مرحله ای 1398/09/131398/09/191398/09/181398/09/18مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0204مربوط به تعمير اساسي مخزن نفت آلوده / کانتامينيشن در نمکزدايي مارون3 جديد! یک مرحله ای 1398/09/131398/09/181398/09/171398/09/17مشاهده اطلاعات کامل
م م/0193/98مربوط به تامين ، نگهداري، تعمير و سرويس دستگاههاي چاپ وتکثير در مهندسي و ساختمان جديد! یک مرحله ای 1398/09/131398/09/241398/09/231398/09/23مشاهده اطلاعات کامل
م م/۹۸/۰۱۷۸ مربوط به انجام خدمات خودرويی (هدايت و نگهداری)۹۸ نفر یک مرحله ای 1398/09/101398/09/211398/09/201398/09/20مشاهده اطلاعات کامل
م م/۹۸/۰۱۸۰ مربوط به انجام خدمات خودرويی (هدايت و نگهداری)۸۸ نفر یک مرحله ای 1398/09/101398/09/211398/09/201398/09/20مشاهده اطلاعات کامل
م م/۹۸/۰۱۸۱ مربوط به انجام خدمات خودرويی (هدايت و نگهداری) ۹۳ نفر یک مرحله ای 1398/09/101398/09/211398/09/201398/09/20مشاهده اطلاعات کامل
م م/۹۸/۰۱۷۹ مربوط به برگزاری مناقصه مربوط به انجام خدمات خودرويی (هدايت و نگهداری) ۱۲۷ نفر یک مرحله ای 1398/09/101398/09/211398/09/201398/09/20مشاهده اطلاعات کامل
م م/۹۸/۰۱۲۰مربوط به انجام خدمات تهيه ، طبخ و سرو يک وعده غذای گرم (ناهار) جهت کارکنان واحدهای عملياتی مدیریت تعمیر تکمیل و خدمات فنی چاهها واقع در برومی یک مرحله ای 1398/09/071398/09/181398/09/171398/09/17مشاهده اطلاعات کامل
م م/۹۸/۰۱۷۷مربوط به خدمات تعميرات تهويه و تبريد شهرک نفت یک مرحله ای 1398/09/061398/09/171398/09/161398/09/16مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0174مربوط به پروژه توپکرانی هوشمند 7 رشته خط لوله ورودی پالایشگاه شیرین سازی آماک دو مرحله ای 1398/09/061398/09/171398/09/161398/09/16مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0183مربوط به انجام خدمات مورد نياز امور فرهنگي/ هنري یک مرحله ای 1398/09/051398/09/171398/09/161398/09/16مشاهده اطلاعات کامل
م م/0177/93انجام مناقصه پستهاي خدمات حراست و نگهباني از پروزه جمع آوري و افزايش توان تزريق گاز در ميادين كرنج و پارس مناقصه 1393/05/281393/06/111393/06/11مشاهده اطلاعات کامل
م م/0113/93احداث جاده و محل چاه غرب 191 شمال مارون مناقصه 1393/05/271393/06/101393/06/10مشاهده اطلاعات کامل
م م0178/93مربوط به تامين ويبراتور براي انجام عمليات vsp در چاهها مناقصه 1393/05/261393/06/091393/06/09مشاهده اطلاعات کامل
م م/0087/93 مربوط به تعميرات كلی و بهسازی منازل نوع سی شهرك نفت ( مرحله اول سال ۱۳۹۳) مناقصه 1393/05/221393/06/051393/06/05مشاهده اطلاعات کامل
م م/0158/93احداث جاده و محل چاه غرب 027 جنوب (ب) آغاجاري مناقصه 1393/05/211393/06/011393/06/01مشاهده اطلاعات کامل
م م/0165/93احداث جاده و محل چاه غرب 031 جنوب مارون مناقصه 1393/05/211393/06/011393/06/01مشاهده اطلاعات کامل
م م/0161/93مرمت و بهسازي جاده و محوطه چاههاي 59 و 281 و66 اهواز مناقصه 1393/05/221393/06/011393/06/01مشاهده اطلاعات کامل
م م/0311/91احداث تصفيه خانه آب صنعتي و برجهاي اكيسژن زدا در واحدهاي نمكزدايي شركت مارون مناقصه 1393/05/221393/06/051393/06/05مشاهده اطلاعات کامل
م م/0346/92ت1 پروژه نصب تجهيزات جداكننده آلودگي همراه گاز در ايستگاه تزريق گاز آغاجاري مناقصه 1393/05/221393/06/051393/06/05مشاهده اطلاعات کامل
م م/0083/93احداث خطوط لوله و تسهيلات لازم به منظور تزريق گاز در مخزن پرنچ به صورت EPC مناقصه 1393/05/131393/05/221393/05/22مشاهده اطلاعات کامل
م م/0119/93م م/0119/93 بهسازي وتكميل سيستهاي اعلان حريق خوابگاههاي مركز آموزش و فنون برومي مناقصه 1393/05/131393/05/221393/05/22مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
   آرشيو

V5.3.6.0