سه‌شنبه, 3 ارديبهشت 1398 الثلاثاء, أفريل 23, 2019           فارسی English
تست
عنوان پروژهاستاد راهنمانام دانشجونام دانشگاهرشته تحصیلیمدیریت متقاضیمشاهده جزییات
    از  15  
بكارگيري مدلسازي آنالوگ (جعبه ماسه) براي شناخت تكامل ساختاري چين خورده خويز و منصورآباددكتر علي يساقيسيد مصطفي رضاييدانشگاه تربيت مدرسزمين شناسي - تكتونيكامور فني - زمين‌شناسي گسترشي
استفاده از فراواني عناصر توريم، پتاسيم و اورانيوم و ريخت‌شناسي نگاره گاما در بازسازي محيط رسوب‌گذاري سازند آسماري، فروافتادگي دزفول شماليدكتر عبدالحسين امينيسميرا اكبرزاده‌ممقانيدانشگاه تهرانمهندسي زمين شناسي - رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبيامور فني - زمين‌شناسي گسترشي
مطالعه خطوط ساحلي قديمه سازند آسماري در فروافتادگي دزفول با استفاده از داده‌هاي زير سطحي ميادين نفتي با نگرش ويژه بر تعيين محل نفت‌گيرهاي چينه‌ايدكتر عبدالحسين اميني- دكتر سيدمحسن آل عليخسرو حيدريدانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهرانزمين شناسي نفتامور فني - زمين‌شناسي گسترشي
ارتقاء پايداري فوم با استفاده از نانوذره و پليمر جهت ازدياد برداشت نفتدكتر رفعت پارسايي- دكتر مسعود رياضيبهنام دهداريدانشگاه شيرازمهندسي نفت - مخازن هيدروكربوريامور فني - مهندسي نفت - ارزيابي مخازن
بررسي آزمايشگاهي تزريق سيال انگيزشي در يك مخزن نفت حاوي مواد آسفالتيني، بررسي تشكيل رسوب لجن آسفالتيني و ممانعت از تشكيل آندكتر شهاب‌الدين آيت‌الهي،دكتر سعيد شادحسين سي‌سختيدانشگاه صنعتي شريفمهندسي نفتامور فني - مهندسي نفت - بهره‌برداري
جداسازي ژن‌هاي گاما گلوتاميل سيستئين سنتتاز و فيتوكلاتين سنتتاز دخيل در مقاومت به تنش فلزات سنگين همراه با نفت خام از گياه Arabidopsis Thaliana و انتقال آن‌ها به Rhizobiu, trifoliiدكتر اسماعيل قاسمي‌گوجانيمريم علي‌پوردانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستانمهندسي كشاورزي - بيوتكنولوژي كشاورزياداره ايمني، بهداشت و محيط زيست
استفاده از فراواني عناصر توريم، پتاسيم و اورانيوم و ريخت‌شناسي نگاره گاما در بازسازي محيط رسوب‌گذاري سازند آسماري، فروافتادگي دزفول جنوبيدكتر عبدالحسين امينيسيده مريم نيك‌سيرتدانشگاه تهرانمهندسي زمين شناسي - رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبيامور فني - زمين‌شناسي گسترشي
مطالعه فرآيندهاي تكتونيكي و نقش آن‌ها بر ويژگيهاي مخازن هيدروكربني در ميادين نفتي كرنج،پرنج و پارسي با استفاده از داده‌هاي زيرسطحي و ميانبار سيالدكتر علي فقيهمعصومه وطن‌دوستدانشگاه شيراززمين شناسي - تكتونيكامور فني - زمين‌شناسي گسترشي
رسوب‌شناسي و شرايط محيطي شيل‌هاي قاعده سازند آسماري و استفاده از نتايج در مطالعات زمين‌شناسي نفت، شرق ميدان اهوازدكتر عبدالحسين امينيحسن تيموريدانشگاه تهرانزمين شناسي - رسوب شناسيامور فني - زمين‌شناسي گسترشي
رسوب‌شناسي و شرايط محيطي شيل‌هاي قاعده سازند آسماري و استفاده از نتايج در مطالعات زمين‌شناسي نفت، غرب ميدان اهوازدكتر عبدالحسين امينيسجاد دوستي‌كن‌كبوددانشگاه تهرانزمين شناسي - رسوب شناسيامور فني - زمين‌شناسي گسترشي

شرکت های تابعه

مدیریت ها و ادارات ستادی

خدمات کارکنان

پیوندهای مفید

اوقات شرعی
اوقات شرعي امروز تهران
اذان صبح: times0
طلوع آفتاب: times1
اذان ظهر: times2
غروب آفتاب: times4
اذان مغرب: times5
  اوقات شرعي 30 روز آينده

 
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب می باشد.

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8