پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تست
عنوان پروژهاستاد راهنمانام دانشجونام دانشگاهرشته تحصیلیمدیریت متقاضیمشاهده جزییات
    از  14  
مطالعه خطوط ساحلي قديمه سازند آسماري در فروافتادگي دزفول با استفاده از داده‌هاي زير سطحي ميادين نفتي با نگرش ويژه بر تعيين محل نفت‌گيرهاي چينه‌ايدكتر عبدالحسين اميني- دكتر سيدمحسن آل عليخسرو حيدريدانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهرانزمين شناسي نفتامور فني - زمين‌شناسي گسترشي
استفاده از فراواني عناصر توريم، پتاسيم و اورانيوم و ريخت‌شناسي نگاره گاما در بازسازي محيط رسوب‌گذاري سازند آسماري، فروافتادگي دزفول جنوبيدكتر عبدالحسين امينيسيده مريم نيك‌سيرتدانشگاه تهرانمهندسي زمين شناسي - رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبيامور فني - زمين‌شناسي گسترشي
مطالعه فرآيندهاي تكتونيكي و نقش آن‌ها بر ويژگيهاي مخازن هيدروكربني در ميادين نفتي كرنج،پرنج و پارسي با استفاده از داده‌هاي زيرسطحي و ميانبار سيالدكتر علي فقيهمعصومه وطن‌دوستدانشگاه شيراززمين شناسي - تكتونيكامور فني - زمين‌شناسي گسترشي
رسوب‌شناسي و شرايط محيطي شيل‌هاي قاعده سازند آسماري و استفاده از نتايج در مطالعات زمين‌شناسي نفت، شرق ميدان اهوازدكتر عبدالحسين امينيحسن تيموريدانشگاه تهرانزمين شناسي - رسوب شناسيامور فني - زمين‌شناسي گسترشي
شناسايي رخساره‌هاي رسوبي، تعيين گونه‌هاي سنگي و تفكيك رخساره‌هاي لرزه‌اي سازند آسماري در ميدان نفتي رامشيردكتر سيدرضا موسوي‌حرميرحمت‌اله صادقيدانشگاه فردوسي مشهدمهندسي زمين شناسي - رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبيامور فني - زمين‌شناسي گسترشي
مطالعه ژئوشيمي آلي، كاني شناسي و پتروفيزيك سازند پابده و شيل هاي قاعده سازند آسماري و در ميادين مركزي فروافتادگي دزفولدكتر بهرام عليزادهعلي اپرادانشگاه شهيد چمرانزمين شناسي نفتامور فني - زمين‌شناسي گسترشي
مدل‌سازي و شبيه‌سازي جريان دوفاز در جداكننده‌هاي سيكلوني- استوانه‌‌‌‌‌اي گاز- مايعدكتر ابراهيم حاجي‌دولوالهام فلاح شجاعيدانشگاه شهيد چمرانمهندسي مكانيك - حرارت و سيالاتتوليد- گازو و گازمايع
بررسي آزمايشگاهي تشكيل رسوب لجن آسفالتيني ناشي از اسيدكاري مخزن نفتي كربناته- آسفالتيني و تعيين شرايط بهينه تزريقدكتر سيروس قطبيميثم محمدزاده‌شيرازيدانشگاه صنعتي شريفمهندسي شيميامور فني - مهندسي نفت - بهره‌برداري
بارزسازي خطواره‌هاي تكتونيكي و بررسي نقش آنها در تكامل ميادين نفتي با استفاده از داده‌هاي سطحي و زيرسطحي، در فروافتادگي دزفول جنوبي، زاگرس، ايراندكتر علي فقيه- دكتر حسين معتمديمحمد سراجدانشگاه شيراززمين شناسي - تكتونيكامور فني - زمين‌شناسي گسترشي
آناليز رخساره‌ها، تفسير روندهاي دياژنتيكي و كيفيت مخزني سازند آسماري در چارچوب چينه نگاري سكانسي- ميدان نفتي قلعه ناردكتر سيدرضا موسوي‌حرمي- دكتر اسداله محبوبيمحمود جميل‌پوردانشگاه فردوسي مشهدمهندسي زمين شناسي - رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبيامور فني - زمين‌شناسي گسترشي

V5.3.6.0