• تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ 
انتشار كتاب مهندسی مجدد سازمان توسط كارشناس مناطق نفت خیز جنوب
باهدف ترويج و بهره گيري سازمان ها از روش هاي علمي و استفاده از رويكردهاي مديريتي كتاب مهندسي مجدد سازمان توسط يدالله پيامني رئيس سنجش و مديريت عملكرد منابع انساني مناطق نفت خيز جنوب منتشر شد.
باهدف ترويج و بهره گيري سازمان ها از روش هاي علمي و استفاده از رويكردهاي مديريتي كتاب مهندسي مجدد سازمان توسط يدالله پيامني رئيس سنجش و مديريت عملكرد منابع انساني مناطق نفت خيز جنوب منتشر شد.

انتشار كتاب مهندسي مجدد سازمان توسط كارشناس مناطق نفت خيز جنوب

  باهدف ترويج و بهره گيري سازمان ها از روش هاي علمي و استفاده از رويكردهاي مديريتي كتاب مهندسي مجدد سازمان توسط يدالله پيامني رئيس سنجش و مديريت عملكرد منابع انساني مناطق نفت خيز جنوب منتشر شد.

  به گزارش روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، در اين كتاب موضوعاتی همچون مباني مهندسي مجدد فرآيندها، مهندسي مجدد و فناوري اطلاعات، دگرگون سازي، شناسايي و درك فرآيندهاي سازمان، متدولوژي هاي مهندسي مجدد فرآيندها، روش شناسي مهندسي مجدد فرآيندها و نمونه هاي موفق مهندسي مجدد در ايران و جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

  استفاده از رویکرد مهندسی مجدد در سازمان هایی كه داراي ساختار سلسله مراتبي و سازماندهي برمبناي تقسيم كار سنتـي و وظيفه گرايي هستند ميتواند به حل مسائلي چون قوانين و مقررات قديمي و دست و پاگير، زمان بر بودن انجام وظايف، كيفيت پايين خدمات و توليدات، ايجاد آلودگي هاي زيست محيطي، افزايش هزينه ها، پراكندگي ادارات و دواير موازي، عدم انعطاف و واكنش به تغييرات محيطي، توسعه مسئوليت اجتماعي  و ...كمك نمايد.

  اين كتاب در كتابخانه مركزي شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب جهت دسترسي علاقه مندان موجود است.

امتیاز :  ۲.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    V5.3.6.0