• تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ 
با هدف صيانت از محيط زيست و منابع هيدروكربوري انجام شد
ایمن سازی خطوط لوله جریانی نفت و گاز مارون

با هدف صيانت از محيط زيست و منابع هيدروكربوري انجام شد

ايمن سازي خطوط لوله جرياني نفت و گاز مارون

مدير عمليات شركت بهره برداري نفت و گاز مارون از اقدامات انجام شده در 3 ماهه آغازين سال در راستاي ايمن سازي خطوط لوله جرياني اين شركت خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون مهندس باقر قاسمي ضمن تاكيد بر اتخاذ كليه تدابير لازم جهت محافظت از محيط زيست، راهبري بهينه فرايند توليد را مستلزم ايمن بودن كامل تاسيسات فرايندي و خطوط لوله جرياني تحت اختيار شركت دانست.

وي با بيان اينكه ايمن سازي خطوط لوله يكي از مهمترين اقدامات شركت بهره برداري نفت و گاز مارون براي رسيدن به ايمن ترين سطح عملياتي است، به عملكرد شركت در 3 ماهه ي اول سال 98 در حوزه ي مذكور اشاره كرد و افزود:  خط 20 اينچ گاز شرقي مارون در دو موضع و جمعا با تعويض 38 متر لوله ، خط 20 اينچ گاز كمكي غرب در 4 موضع و جمعا با تعويض 324 متر لوله، خط 26 اينچ نفت كمكي در مقطع رودخانه كوپال با تعويض 500 متر لوله و خط  26 اينچ نفت كمكي در 17 موضع توسط طرح جامع بازرسي و تعميرات خطوط با 170 متر لوله مورد تعمير قرار گرفت.

مهندس قاسمي يادآور شد: ايمن سازي خط 36 اينچ نفت كمكي توسط طرح جامع و ايمن سازي خطوط 32 و 16 اينچ گاز ايستگاه تزريق گاز مارون در مقطع رودخانه رامشير نيز در حال انجام است.

مديرعمليات شركت بهره برداري نفت و گاز مارون  اذعان داشت: خط 12 اينچ گاز خروجي ايستگاه تقويت فشار گاز شماره 5 مارون به طول 2500 متر مورد بازرسي قرار گرفت و 160 متر از آن تعويض شد و خط 8 اينچ خروجي يكي از چاه هاي خامي به نيز به طول 2370 متر مرود گمانه زني و ضخامت سنجي قرار گرفت و 500 متر آن تعويض گرديد.

وي به  آمار كلي ضخامت سنجي و بازرسي فني خطوط لوله و تاسيسات شركت در فصل بهار اشاره كرد و گفت: 20503 موضع ضخامت سنجي شد و 2118 و 1382 موضع نيز به ترتيب در بخش هاي بازرسي فني و خوردگي فلزات مورد بررسي و نظارت قرار گرفت.

مهندس قاسمي در پايان ضمن تقدير از تلاش ادارات ذيربط و متوليان اين پروژه ها، ابراز اميدواري كرد كه با اتخاذ اقدامات اينچنيني و پايش مداوم خط لوله و تاسيسات، هيچ ريسكي ، مجاوران، محيط زيست و دارايي هاي سازمان را تهديد نكند.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.3.6.0