سامانه الکترونیکی بازرسی و پاسخگویی به شکایات
   نام     نام خانوادگی  
   نام پدر     شماره شناسنامه  
   کد ملی     کد پستی  
   شماره تلفن همراه     شماره تلفن ثابت  
   آدرس  
  * موضوع  
  * متن اعلام سوء جریان  
  تاریخ    مدارک و مستندات  
    
  
  ارسال
گروه دورانV6.0.5.0