سامانه الکترونیکی بازرسی و پاسخگویی به شکایات
  * نام    * نام خانوادگی  
  * نام پدر    * شماره شناسنامه  
  * کد ملی    * کد پستی  
  ایمیل    * شماره تلفن ثابت  
  * شماره تلفن همراه  
  * آدرس  
  موضوع  
  * دستگاه مورد شکایت  
  * متن  
  تاریخ  1400/11/09  مدارک و مستندات مربوطه  
        
  ارسال
گروه دورانV6.0.5.0